เข้าสู่ระบบกรุณาเลือกภาษา

English Chinese (Simplified) Filipino Thai

จำนวนผู้ที่ออนไลน์

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

ความสำเร็จของสถานศึกษา

Lizenz Slideshow

Script by Noobslide
ภารกิจ
พันธกิจโรงเรียนศรีเทพบาล PDF พิมพ์ อีเมล
1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมกับวัย และความถนัด  โดยการปฏิบัติจริง
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างครูมืออาชีพ
4.  พัฒนาหลักสูตร และวัดผลประเมินผล
5.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
6.  พัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและจัดหาสื่ออุปกรณ์ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอ
7.  ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและบรรลุผลตามเป้าหมาย