เข้าสู่ระบบกรุณาเลือกภาษา

English Chinese (Simplified) Filipino Thai

จำนวนผู้ที่ออนไลน์

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

ความสำเร็จของสถานศึกษา

Lizenz Slideshow

Script by Noobslide
ภารกิจ
พันธกิจโรงเรียนศรีเทพบาล PDF พิมพ์ อีเมล

1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมกับวัย และความถนัด  โดยการปฏิบัติจริง

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างครูมืออาชีพ

4.  พัฒนาหลักสูตร และวัดผลประเมินผล

5.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

6.  พัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและจัดหาสื่ออุปกรณ์ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอ

7.  ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและบรรลุผลตามเป้าหมาย

          **************************************************************