เข้าสู่ระบบกรุณาเลือกภาษา

English Chinese (Simplified) Filipino Thai

จำนวนผู้ที่ออนไลน์

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

ความสำเร็จของสถานศึกษา

Lizenz Slideshow

Script by Noobslide
ภารกิจ
พันธกิจโรงเรียนศรีเทพบาล PDF พิมพ์ อีเมล

1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมกับวัย และความถนัด  โดยการปฏิบัติจริง

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างครูมืออาชีพ

4.  พัฒนาหลักสูตร และวัดผลประเมินผล

5.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

6.  พัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและจัดหาสื่ออุปกรณ์ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอ

7.  ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและบรรลุผลตามเป้าหมาย

          **************************************************************