เข้าสู่ระบบกรุณาเลือกภาษา

English Chinese (Simplified) Filipino Thai

จำนวนผู้ที่ออนไลน์

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

ความสำเร็จของสถานศึกษา

Lizenz Slideshow

Script by Noobslide
ผลงานด้านนักเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
1. นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร
1.เด็กหญิงธิติสุดา ปะหุสี
2.เด็กชายนพลักษณ์ สังขนิษฐ
3.เด็กหญิงบรมพร ทวดสุวรรณ์

2. เด็กหญิงสิรีธร ชาลีเครือ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร

3. เด็กหญิงกิติยารัตน์ เกิดนอก ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร

4. เด็กชายธนาทิป แสงจักร์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 การแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี พ.ศ.2558 จากระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

5. เด็กชายพนลักษณ์ สังขนิษฐ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 การแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี พ.ศ.2558 จากระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

6. เด็กชายพงศ์พณัช วงษ์ดี ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 การแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558 จากระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

7. เด็กหญิงพันธนันท์ ไกรอ่อน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 การแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี พ.ศ.2558 จากระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

8. เด็กหญิงศิริกัญญา ยุทธอาจ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 การแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558 จากระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
9. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง ศิลา ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 การแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปี พ.ศ.2558 จากระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
10. เด็กชายสิรดนัย เสาโกมุท ได้รับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558 จากระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
11. เด็กหญิงอุษณิษา สมพงษ์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 การแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558 จากระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
12. เด็กหญิงนริศรา มีสุวรรณ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ การศึกษาประจำปี พ.ศ.2558 จากระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
13. เด็กหญิงบุณยวีร์ มุ่งลือ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 การแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558 จากระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
14. เด็กหญิงพิมพ์ดาว สุภารี ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 การแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558 จากระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
15. เด็กหญิงพุทธรักษา เตซากูล ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558 จากระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
16. เด็กชายวรินทร ชาลีวรรณ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558 จากระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
17. เด็กชายรัฐกิจ ศรฤทธิ์ ได้รับได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ผ่านการทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน ได้คะแนน ลำดับที่ 1 การทดสอบวัดความรู้พื้นฐานสำหรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จากโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
18. เด็กชายชัยมงคล จรกร ได้รับได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ผ่านการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานได้คะแนน ลำดับที่ 6 การทดสอบวัดความรู้พื้นฐานสำหรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จากโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
19. เด็กหญิงปฏินันท์ ชนะพะเนาว์ ได้รับได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ผ่านการทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน ได้ คะแนนลำดับที่ 6 การทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน สำหรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จากโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
20. เด็กชายธนกฤต หลักหาญ ได้รับได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ผ่านการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานได้คะแนน ลำดับที่ 7 การทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน สำหรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2557 จากโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
21. นางสาวเพ็ญธิชา ทรัพย์สมบัติ ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน ได้ คะแนนลำดับที่ 4 การทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน สำหรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 จากโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
22.นักเรียนได้รับเกียรติบัตรได้เข้าร่วมสอบแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริม ความสามารถทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมคณิตศาสตร์สู่ชุมชน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2557 จากโรงเรียนสตรีชัยภูมิ

1.เด็กหญิงกิตติพร สร้อยกุดเรือ
2.เด็กหญิงธารณ์ทิพย์ สังข์ทอง
3.เด็กหญิงศณิญา ศรีแก้ว
4.เด็กชายพีรวัฒน์ พลโคตร์
5.เด็กหญิงศณิญา ศรีแก้ว
6.เด็กหญิงฐาปนี ปะหุสี
7.เด็กหญิงจันทร์สุดา กุมมา
8.เด็กหญิงชลษา กิจหิรัญวงศ์
9.เด็กชายสุกฤษฏิ์ พิลึก
10.เด็กหญิงแสนรัก เงินจัตุรัส
11.เด็กหญิงอิสรีย์ จันทร์ทอง
12.เด็กชายวรินทร ชาลีวรรณ
13.เด็กหญิงธิติสุดา ปะหุสี
14.เด็กหญิงบรมพร ทวดสุวรรณ์

15. เด็กชายจิรครินทร์ เจริญเขตร์ ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา ?โครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีหยุดความ รุนแรง ต่อเด็ก สตรีและคนในครอบครัว? จากสำนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ

16. เด็กหญิงชนัญชิดา เศษจำเริญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา ?โครงการเสริมสร้าง ความรักความสามัคคีหยุดความ รุนแรง ต่อเด็กสตรีและ คนในครอบครัว? จากสำนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ

17. ด.ญ. กัญญารัตน์ พงษ์สุภา ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 2 การแข่งขันคัดลายมือระดับ อนุบาล เนื่องในโอกาสครอบรอบ 20 ปี จากห้องสมุดประชาชน ?เฉลิมราชกุมารี? อำเภอจัตุรัส

18. เด็กชายวรินทร ชาลีวรรณ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี พ.ศ.2558 จากระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

19. เด็กหญิงพิมพ์ดาว สุภารี ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 การแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558 จากระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

20. เด็กหญิงพุทธรักษา เตซากูล ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี พ.ศ.2558 จากระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

21. เด็กหญิงบุณยวีร์ มุ่งลือ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 การแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี พ.ศ.2558 จากระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

22. เด็กหญิงนริศรา มีสุวรรณ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 การแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี พ.ศ.2558 จากระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

23. เด็กหญิงอุษณิษา สมพงษ์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 การแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558 จากระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

24. เด็กชายสิรดนัย เสาโกมุท ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 การแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558 จากระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

25. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง ศิลา ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 การแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558 จากระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

26. เด็กหญิงศิริกัญญา ยุทธอาจ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 การแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558 จากระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

27. เด็กหญิงพันธนันท์ ไกรอ่อน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 การแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558 จากระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

28. เด็กชายพงศ์พณัช วงษ์ดี ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558 จากระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

29. เด็กชายพนลักษณ์ สังขนิษฐ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558 จากระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

30. เด็กชายธนาทิป แสงจักร ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2558 จากระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

31. เด็กหญิงนภชกร สุขขาม ได้รับได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิง ระดับชั้น ป.1-ป.6 จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

32. เด็กชายธนภัทร ภูศรีแพน ได้รับได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ระดับชั้น ป.1-ป.6 จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

33. เด็กชายกสิณธร คุณชื่น ได้รับได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

34. เด็กชายกิตติศักดิ์ น่านมูล ได้รับได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

35. เด็กชายชวกร ชัยทอง ได้รับได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การปั้นดินน้ำมันระดับปฐมวัย จากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

36. เด็กหญิงปริญญาพร คำกองแก้ว ได้รับเป็นผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 3 ของจังหวัด ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการสอบแข่งขันวัดความรู้สามารถทางวิชาการ TOP GPA TEST จากบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด

37. เด็กหญิงศิริกัญญา ยุทธอาจ ได้รับเป็นผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 2 ของจังหวัด ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการสอบแข่งขันวัดความรู้สามารถทางวิชาการ TOP GPA TEST จากบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด

38. เด็กหญิงนริศรา มีสุวรรณ ได้รับเป็นผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1 ของจังหวัด ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการสอบแข่งขันวัดความรู้สามารถทางวิชาการ TOP GPA TEST จากบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด

39. เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงศ์แก่น ได้รับเป็นผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 3 ของจังหวัด ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมโครงการสอบแข่งขันวัดความรู้สามารถทางวิชาการ TOP GPA TEST จากบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด

40. เด็กหญิงณัฐชา เงินบุตรโคตร ได้รับเป็นผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 2 ของจังหวัด ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมโครงการสอบแข่งขันวัดความรู้สามารถทางวิชาการTOP GPA TESTจากบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด

41. เด็กชายภูริชิตต์ นันทาบุญ ได้รับเป็นผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1 ของจังหวัดระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมโครงการสอบแข่งขันวัดความรู้สามารถทางวิชาการTOP GPA TEST จากบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด

42. เด็กชายนพลักษณ์ สังขนิษฐ ได้รับเป็นผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 3 ของประเทศระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการสอบแข่งขันวัดความรู้สามารถทางวิชาการTOP GPA TEST จากบริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด

?