เข้าสู่ระบบกรุณาเลือกภาษา

English Chinese (Simplified) Filipino Thai

จำนวนผู้ที่ออนไลน์

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

ความสำเร็จของสถานศึกษา

Lizenz Slideshow

Script by Noobslide
ผลงานด้านนักเรียน PDF พิมพ์ อีเมล

ผลงานด้านนักเรียน ในรอบปี 2558

ชื่อนักเรียน

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

ด.ญ. กัญญารัตน์ พงษ์สุภา

รางวัลระดับเหรียญทอง อันดับ 2 การแข่งขันคัดลายมือ

ระดับอนุบาล เนื่องในโอกาสครอบรอบ 20 ปี

ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอจัตุรัส

ด.ญ.ชนัญชิดา เศษจำเริญ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวาดภาพ ระบายสี ระดับประถมศึกษา โครงการเสริมสร้าง ความรักความสามัคคีหยุดความ รุนแรง ต่อเด็ก สตรี

และคนในครอบครัว

สำนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ

ด.ช.จิรครินทร์ เจริญเขตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวาดภาพ ระบายสี ระดับประถมศึกษา โครงการเสริมสร้าง ความรักความสามัคคีหยุดความ รุนแรง ต่อเด็ก สตรี

และคนในครอบครัว

สำนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ

นักเรียน

ด.ญ. ณัชชา พิมลนอก

ด.ญ. ทิพย์พากร รักกุศล

ด.ญ. สุวิดา รัตนะศรี

รางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพ ระบายสี ระดับประถมศึกษา โครงการเสริมสร้าง ความรักความสามัคคีหยุดความ รุนแรง ต่อเด็ก สตรี และคนในครอบครัว

สำนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ

ด.ญ. สุมินตรา สงคะมัย

ด.ญ. วริษฐา อกนิด

นักเรียนที่มีคะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร

นางสาวจุฑาทิพย์ กำแก้ว

นางสาวน้ำฝน สิทธิขุนทด

นางสาวกวินนา เจริญสุข

นักเรียนที่มีคะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร

ด.ญ.จันทร์สุดา กุมภา

รางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3

ด.ญ.ฐาปนี ปะหุสี

รางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3

ด.ช.คุณธรรม เมฆวัฒนสกุล

รางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3

ด.ญ.สิริธร ชาลีเครือ

รางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3

ด.ช.ภูมิ ใจมีชัย

รางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ด.ญ.พิชชาพร ภิรมย์

รางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ด.ญ.ปิยพร ถาวงษ์กลาง

รางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ด.ญ.ชลธิชา เพ็งด้วง

ด.ช.ชวิศ นาคนิล

ด.ญ.ฐิติรัตน์ นาสคเสนีย์

รางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศ การประกวดขับขานประสานเสียง

ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ด.ช.เจษฎา ประณีตพลกรัง

รางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ด.ช.ปฎิภาณ ผาดี

รางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3

ด.ญ.กนกวรรณ มั่นใจ

รางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3

นักเรียน

ด.ช.สุทธิศักดิ์ พรมอ่อน

รางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ด.ญ.กชกร อยู่ดี

รางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง

(เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ด.ญ.สุวิดา รัตนะศรี

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันการอ่านออกเสียงและ จับใจความสำคัญ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ด.ญ.จันทร์สุดา กุมภา

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันคิดเลขเร็ว (ชั้นป.6) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

1.ด.ญ.กิติยารัตน์ เกิดนอก

2.ด.ช.นพลักษณ์ สังขนิษฐ

3.ด.ญ.บรมพร ทวดสุวรรณ์

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 (เป็นตัวแทนระดับภาค)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ด.ช.ปิยวัฒน์ ปอสิงห์

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ด.ญ.นริศรา มีสุวรรณ

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ด.ช.ธรภัทร ภูศรีแพน

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ด.ญ.สิรีธร ชาลีเครือ

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 (เป็นตัวแทนระดับภาค)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ด.ช.สรวิชญ์ บุตรศรีผา

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลง พระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ด.ญ.อริสรา จิตสงัด

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

1.ด.ญ.กิติยารัตน์ เกิดนอก

2.ด.ช.จักรพรรณ เบ้าสอน

3.ด.ช.จักรภัทร พวกแสน

4.ด.ญ.ชลธิชา เพ็งด้วง

5.ด.ญ.ฐิติชยา เยี่ยงไธสง

6.ด.ญ.ณัชชา พิมนนอก

7.ด.ญ.ณัฐกมล สังข์ทอง

8.ด.ญ.ณัฐณิชา พหลแพทย์

9.ด.ญ.ดวงกมล อำนาจ

10.ด.ช.ดังดล พงษ์วัฒนโรจน์

11.ด.ญ.ทิพย์พากร รักกุศล

12.ด.ช.ธนวัฒน์ มะลิทอง

13.ด.ญ.ธิดารัตน์ ตาดี

14.ด.ช.นครา มีสุวรรณ

15.ด.ญ.นภชกร สุขขาม

16.ด.ช.นิรวัฒน์ โม้แก้ว

17.ด.ญ.บรมพร ทวดสุวรรณ์

18.ด.ญ.ประภัสสร วิเซีย

19.ด.ญ.ประภาพร ผิวรักษา

20.ด.ญ.ปริญญา มิตรชอบ

21.ด.ญ.ปวีณ์ธิดา ชาลีเครือ

22.ด.ช.พงษ์พณัช วงษ์ดี

23.ด.ญ.พชรพรรณ เหล่าบัวบาน

24.ด.ญ.พิชญธิดา คงโพธิ์น้อย

25.ด.ญ.ภัทรวดี นาอุดม

26.ด.ช.วริทธิ์ธร อักษร

27.ด.ญ.ศุภคราณัญ เอื้อฤทธิกุล

28.ด.ช.สรวิศ ธนาวร

29.ด.ญ.สุฐาศินี ถนอมสัตย์

30.ด.ญ.สุธาสินี เดือนสว่าง

31.ด.ญ.สุภาภรณ์ ศรีสุข

32.ด.ญ.อรจิรา ชัยวิเชียร

33.ด.ญ.อังคณา ชัยภักดี

34.ด.ญ.อารยา กาบคำ

35.ด.ญ.อิสรีย์ จันทร์ทอง

36.ด.ญ.อุษณา สมพงษ์

37.ด.ญ.เกียวเกด สิงห์ลา

38.ด.ช.เจนณรงค์ ยงหม่อง

39.ด.ช.เมธาสิทธิ์ กลอนค้างพลู

40.ด.ญ.ไฉไล มาสิงห์

รางวัลเกียรติบัตร การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ด.ญ.สุจิตรา โถชัย

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ด.ช.ธราดล ปอสิงห์

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ด.ญ.กิติยารัตน์ เกิดนอก

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรม Multi Skills Competition ป.4-ป.6 (เป็นตัวแทนระดับภาค)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

1.ด.ญ.กิติยารัตน์ เกิดนอก

2.ด.ช.ธราดล ปอสิงห์

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4 –ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

1.ด.ญ.พิชชาพร ภิรมย์

2.ด.ญ. อุษณา สมพงษ์

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)ป.4 –ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ด.ญ.ชนิกานต์ เคนวิเศษ

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

1. เด็กหญิงธิติสุดา ปะหุสี
2. เด็กชายนพลักษณ์ สังขนิษฐ
3. เด็กหญิงบรมพร ทวดสุวรรณ์

รางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร

เด็กหญิงสิรีธร ชาลีเครือ

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร

เด็กหญิงกิติยารัตน์ เกิดนอก

รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร